ผลงานเว็บไซต์ E-Commerce

ตัวอย่างผลงานด้านเว็บไซต์
โครงการพัฒนาระบบ E-Commerce ตามโครงการปัตตานีเมืองดิจิตอล

เป็นผลงานด้านการออกแบบและทำระบบเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบันนี้ สื่อออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิต จึงจำเป็นที่จะต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี นำเสนอผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ และแน่นอนว่าทำให้ภาพลักษณ์ของทุกคนในองค์กรออกมาดูดีกว่า

  • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสถิติที่สำคัญเพื่อรองรับการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย และรับการพัฒนาสู่อาเซียน และเศรษฐกิจดิจิตอล
  • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดเพื่อการซื้อขายสินค้าบนระบบอินเตอร์เน็ตและเป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รองรับอาเซียน และการสื่อสารกับสังคมโลก
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า การบริการแก่จังหวัด ผ่านระบบดิจิตอล และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการของจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ทางการค้าบนระบบดิจิตอลอย่างสูงสุด