ผลงานเว็บไซต์ทางวิชาการ

ตัวอย่างผลงานด้านเว็บไซต์
บริษัท ฮาร์วาดเอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด โดย ดิจิทัลเอเชีย

เป็นผลงานด้านการออกแบบและทำระบบเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบันนี้ สื่อออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิต จึงจำเป็นที่จะต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี นำเสนอผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ และแน่นอนว่าทำให้ภาพลักษณ์ของทุกคนในองค์กรออกมาดูดีกว่า

นอกจากภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรแล้ว การโฆษณาโปรเจคท์หรือวาระพิเศษต่างๆก็เป็นสิ่งสาคัญ เพราะยิ่งโฆษณาได้ดี การดึงดูดความสนใจจากบุคคลทั่วไปก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้สะดวกมากขึ้น