หมวดหมู่ : พระราชกฤษฎีกา ICT ของประเทศไทย

หมวดหมู่ย่อย : พระราชกฤษฎีกา ICT ของประเทศไทย
( คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อดาวโหลด )

  1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
  2. พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
  3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
  4. พระราชกฤษฎีกา กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเว้นมิใหนํากฎหมายวาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใช้บังคับ พ.ศ. 2549
  5. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549