หมวดหมู่ : พระราชบัญญัติ ICT ของประเทศไทย

หมวดหมู่ย่อย : พระราชบัญญัติ ICT ของประเทศไทย
( คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อดาวโหลด )

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ณ 18 มิถุนายน 2550
 2. คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 3. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 4. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
 5. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 6. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 Thai/Eng
 7. หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
 8. หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
 9. หลักเกณฑ์กำหนดบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
 10. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 11. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 12. ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับวันที่ 11 พ.ย. 2559
 13. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2545
 14. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519