หมวดหมู่ : แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย

หมวดหมู่ย่อย : แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย
( คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อดาวโหลด )

  1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปีพ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)
  2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556
  3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561