หมวดหมู่แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ

หมวดหมู่แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

( เลือกหมวดหมู่ )

 1. หมวดหมู่ย่อย > แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย
 2. หมวดหมู่ย่อย > ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554 – 2563 ของประเทศไทย
 3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557 – 2559
 4. (ร่าง)กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554 – 2563 ของประเทศไทย แบบรูปเล่ม
 5. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการเคหะแห่งชาติ
 6. แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ (Smart City)
 7. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 8. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 9. รายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558
 10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563
 11. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561
 12. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560 – 2564
 13. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2557 – 2561)
 14. แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community)
 15. แผนแม่บทยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2555 – 2564)
 16. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค
 17. แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปี 2560 – 2564
 18. แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ.2555 – 2559)
 19. แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 [สภาเกษตรกรแห่งชาติ]
 20. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจ้าปี พ.ศ. 2559 – 2562
 21. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 – 2561
 22. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2557-2561
 23. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กรมประมง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560-2561)
 24. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 25. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พ.ศ. 2556-2560
 26. กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554 – 2563 ของประเทศไทย แบบรูปเล่ม

 


แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากต่างประเทศ

 1. Digital plan of Malaysia (Thai Version)
 2. China’s digital transformation: The Internet’s impact on productivity and growth
 3. Digital China 2020: An action plan for Chinese enterprises
 4. Philippine Digital strategy 2011-2015
 5. MASTER PLAN ON ASEAN CONNECTIVITY 2025
 6. Digital Migration in ASEAN Case study and recommendations (Peng Zhao)
 7. Vietnam taxation in Digital Economy
 8. ICT Masterplans in the Singapore Education System