หมวดหมู่วิทยาการและความรู้ในโลกดิจิทัล

หมวดหมู่วิทยาการและความรู้ในโลกดิจิทัล

( เลือกดาวน์โหลด )

 1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. คู่มือรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
 3. มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ
 4. สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต Social Media: Future Media
 5. พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 7. เส้นทางสื่อสิ่งพิมพ์ไทย.. บนโลกดิจิทัล
 8. “คิดทันโลก” ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วย อนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต
 9. เนื้อหาการเรียนรู้แบบดิจิทัล รูปแบบใหม่ของการศึกษาในอนาคต
 10. นโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล (ถึงยุคขายของ..จับต้องไม่ได้)
 11. การพัฒนาเพื่อก้าวสู่ Smart Thailand บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Smart Province
 12. การปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
 13. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 14. Cyberbullying ภัยบนโลกออนไลน์ ท าร้ายวัยรุ่นได้ง่ายกว่าที่คิด
 15. Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่ข้อมูลในโลกออนไลน์
 16. สื่อสังคมออนไลน์ : แนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ (Social media : How to application)
 17. เยาวชนไทย กับ สื่อออนไลน์ รู้เท่าทัน ก่อนสายเกินไป
 18. วัตถุนิยมในโลกเกมออนไลน์ (Materialism in the game online world)
 19. เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน : ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลที่สาม
 20. Network-based Society : โลกยุคหลัง Knowledge-based
 21. ยุคทอง ‘โซเชียลคอมเมิร์ซ’ เข้าสู่โลกออนไลน์ให้ปังและเข้าเป้า
 22. Beauty Blogger : ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์
 23. พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 24. ชาวนาอีสาน ชาติไทย และการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (Isan Peasants, Thai Nation and Modernization)
 25. การใช้งานอินเทอรเน็ตของเด็กและวัยรุ่น และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง The Internet Use of Children and Adolescents and the Related Impacts
 26. บทความ เครือข่ายสังคมออนไลน์
 27. ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ : ความตระหนัก รู้ของประชาชน
 28. การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 29. สื่อโฆษณาออนไลน์ แนวทางจากอดีตสู่อนาคต (Online Media Advertising from the Past to the Future)
 30. คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วย อนาคตห้องสมุด และ ห้องสมุดในอนาคต
 31. ดิจิทัล แมกกาซีน ตัวหนังสือมีชีวิต: ผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และนักอ่าน (Lively Alphabet in Digital Magazine: Effective for Publication Industry and Reader)
 32. เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ : อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกคน โดย Dtac
 33. ความท้าทายจากเทคโนโลยีที่มีผลต่อห้องสมุดสมัยใหม่กับการจัดการชิ้นส่วนดิจิทัล (Challenges of New Digital Technology to University Library)
 34. ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ

 35. มาช่วยกันขับเคลื่อน “เศรษฐกิจดิจิทัล” กันเถอะ

 36. บิ้วตี้บล๊อกเกอร์สังคมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

 37. การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวม

 38. ความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Security Risks)

 39. อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต กั บ ภั ย คุ ก ค า ม ไ ซ เ บ อ ร์

 40. รู้รอดปลอดภัยเมื่อใช้ Facebook & Twitter

 41. ฉลาดรู้เน็ต 2 ตอน Trust on Internet (Tol)

 42. ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ต้องพึงระวังในปี 2018

 43. วิถีแห่งพลเมืองเน็ต

 44. สื่อทางเลือกยุคดิจิทัลกับผลประโยชน์สาธารณะ: กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 45. การเป็นผู้นำยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรทางการศึกษา