หมวดหมู่เฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

หมวดหมู่เฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

( เลือกหมวดหมู่ )

  1. หมวหมู่ย่อย > ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้าน IT
  2. หมวหมู่ย่อย > Network and Computer Security Specialist
  3. กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ
  4. ขอบเขตกระบวนการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ
  5. การวางแผน IT และการพัฒนาระบบขององค์กร (power point)
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์กร โดย ครูไทยหัวใจดอทคอม
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน (MIS)
  8. Application Performance Management (APM)