โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงาน…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1 2