ปณิธานและวิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพานิชยกรรม สื่อออนไลน์ทุกชนิด รวมทั้ง การจัดแผนการทำสื่อ การออกแบบสื่อโฆษณา และการจัดทำเว็บไซต์ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
  2. บริการจัดทำระบบดิจิทัลและสื่อดิจิทัลทุกประเภท เพื่อนำความสำเร็จมาสู่องค์กรและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้ในงานแต่ละประเภทได้อย่างสูงสุด
  3. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสู่องค์กรยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเตรียมรับยุคใหม่ในอนาคต

ปณิธาน

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ลูกค้า สังคม ประเทศ
และมวลมนุษยชาติอย่างรับผิดชอบ
“We drive business with knowledge and wisdom”

วิสัยทัศน์

“แหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัลด้วยความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาองค์กร การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำสื่อวิดีโอดิจิทัล การบริหารสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล สร้างสรรค์และสื่อสารถ่ายทอดสู่ลูกค้าจนเกิดคุณค่า และมูลค่าเพิ่มองค์กร  สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ.”