ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเอเชีย

ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเอเชีย

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ดิจิทัล บริษัทดิจิทัลเอเชีย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะ  6 ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และแผนงานเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในองค์กรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศและเอเชีย

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นรากฐานในการยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับความจำเป็นในโลกอนาคตได้อย่างเท่าทันและได้ประโยชน์สูงสุดอย่างรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์เน้นการขยายลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกลไลเชื่อมโยงกับบริษัทในเครือสาขาประเทศสิงค์โปร์ และการประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายบริษัทดิจิทัลทั้งในอาเซียนและเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การออกแบบและพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยค้นคว้า เพื่อพัฒนาการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย อาเซียน เอเชีย สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันแก่ลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน การให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชน ในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีราคาสมเหตุสมผล สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ของอาเซียนและเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การให้คำปรึกษาเพื่อร่วมปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลเพื่อภาครัฐ เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีสมรรถนะอย่างสมบูรณ์เพื่อการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรมกำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการฝึกอบรมและเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง กว้างขวาง ด้วยภาษาที่หลากหลาย ของอาเซียน เอเชีย และภาษาอังกฤษ ยุทธศาสตร์ยังเน้นการร่วมออกแบบการฝึกอบรมแก่บุคลากรของลูกค้าตามความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสื่อสารองค์กรและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ลูกค้าและสังคม

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้วยการสื่อสารให้ประชาสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด