การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 4 (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
  • ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561
  • ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี
  • กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ วิทยากรภาครัฐ/เอกชน เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และภาคประชาสังคม จำนวน 50 คน