การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย (KM Tools for Academic Creation & Development) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
  • ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561
  • ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น