TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู ให้บริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศด้วย “Smart Sign On” โดยให้บริการผ่านทางฮอตสปอต ชื่อ @TH WIFI ของผู้ให้บริการ Wi-Fi 5 ราย และผ่านทางแอป ThailandWiFi บน iOS และ Android และเปิดโครงการ “Smart Sign On” ให้บริการอินเทอร์เน็ต Free Wi-Fi ทั่วประเทศร่วม 50,000 จุดบริการ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ใช้ Username และ Password เดียวกันได้กับทุกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” เป็นการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา กระทรวงฯ จึงได้ดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ส่งเสริม ให้ประชาชนไม่จํากัดอายุ การศึกษา สถานะทางการเงินและสังคม รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ได้

สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ทั่วประเทศ นั้น กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ทรูมูฟ ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “Thailand Wi-Fi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล” .

ด้านนางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2555 กระทรวงฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการต่างๆ ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน อาทิ สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รถไฟ รถประจําทาง ท่าอากาศยาน และสถานที่ท่องเที่ยว จากการให้บริการที่ผ่านมาประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจํานวนมาก แต่ด้วยผู้ให้บริการแต่ละรายมีการบริหารจัดการแยกกัน ส่งผลให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้ง เมื่อต้องการเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน จึงเกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ

ดังนั้น สดช. ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทําหน้าที่กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทั้ง 5 รายดังกล่าว ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi) โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) การเข้าใช้งานบริการ Free Wi-Fi ส่วนกลาง ซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้บริการ Free Wi-Fi ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันได้กับทุกผู้ให้บริการ (ISP) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะตามโครงการเน็ตประชารัฐ บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะตามโครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (AIS) และบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 46,700 จุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 120,000 คน และเข้าใช้งานแล้วมากกว่า 1,600,000 ครั้ง

การจัดงานเปิดตัวโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์ของการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) สําหรับเข้าใช้งาน Free Wi-Fi ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเท่าเทียม
โดยบริการ Free Wi-Fi ผ่าน @TH WIFI ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเชื่อมต่อได้ที่ 5 hot-spot คือ
o @TH Wi-Fi by AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
o @TH Wi-Fi by CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
o @TH Wi-Fi by MDES (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ณ จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ และโครงการสมาร์ทซิตี้ จ.ภูเก็ต
o @TH Wi-Fi by TOT (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))
o @TH_Wi-Fi_by_TRUE (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้งานได้ ณ จุดบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ล่วงหน้าได้ที่ www.th-wifi.net และ Mobile Application ชื่อ ThailandWiFi ทั้งระบบ iOS และ Android และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : TH Wi-Fi :Smart Sign On

 

ข้อมูลจาก facebook page กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม