การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน

  • การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน
  • ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560
  • ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ