การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
  • วันที่ 12 ธันวาคม 2560
  • ณ ห้องน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.