การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564
  • ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560
  • ณ. โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  • โดย : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์