หมวดหมู่ : ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย

หมวดหมู่ย่อย : ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย
( คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อดาวโหลด )

  1. ICT 2020 : Future Infrastructure – ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตของไทย
  2. ICT 2020 : Stronger Economy – ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
  3. ICT 2020 : ICT Manpower and ICT Competent Workforce – ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์
  4. ICT 2020 : ICT Industry – ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
  5. ICT 2020 : Smart Government – ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ
  6. ICT 2020 : Social Equality – ICT เพื่อความเสมอภาคทางสังคม
  7. การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย ICT ภายใต้กรอบ IT 2020