หมวดหมู่แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

( เลือกหมวดหมู่ )

 1. หมวดหมู่ย่อย > แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย
 2. หมวดหมู่ย่อย > ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย
 3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557-2559
 4. กรอบนโยบาย IT พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แบบรูปเล่ม
 5. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการเคหะแห่งชาติ
 6. แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ (Smart City)
 7. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 8. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 9. รายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558
 10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563
 11. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561

แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากต่างประเทศ

 1. Digital plan of Malaysia