ผลของปัญญาประดิษฐ์ และ “หุ่นยนต์” ต่อตลาด “แรงงาน”

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ต่อตำแหน่งงาน การจ้างงาน และกิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย

1 5 6 7 8 9 13