ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล