เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เทคโนโลยี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกๆด้าน และยังมีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและกลายเป็นผู้นำด้านการตลาดได้ หากมีการนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

คำว่า เทคโนโลยี ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) หมายถึง “วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม” และยังมีผู้ให้ความหมายไว้อีกหลากหลาย เช่น

เทคโนโลยี หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทางอุตสาหกรรม ถ้าในแง่ของความรู้ เทคโนโลยีจะหมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อม (ผดุงยศ ดวงมาลา 2523 : 16)

 

ดังนั้น เทคโนโลยี ก็คือการนำความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลต่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยียังเป็นสิ่งที่วัดหรือจับต้องได้

ปัจจุบันเทคโนโลยี ยังถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา หากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : im2market.com